Wijziging financieringsregeling OCE per 2015

De Rijksfinanciering voor het opsporen van conventionele explosieven loopt via het Gemeentefonds. De regeling hiervoor is vastgelegd in de Bommenregeling. Deze regeling zal per 2015 wijzigen. Het betreft de volgende wijzigingen:

Vanaf 2015 kunnen alle gemeenten in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. De vaste jaarlijkse bijdragen voor gemeenten die regelmatig met opsporing en ruiming te maken hebben, de zgn. ‘veelgebruikers’, komen te vervallen.

Vanaf 2015 wordt de mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen vervalt.

Als gevolg van deze wijzigingen komen de maatstaf nieuwbouwwoningen en de vaste bedragen van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in het kader van de bommenregeling met ingang van 2015 te vervallen.

Klik hier voor de complete gemeentefonds Septembercirculaire 2014. Hierin vindt u ook de betekenis van bovengenoemde wijzigen.