Historisch vooronderzoek

Inventarisatie

Bij aanwijzingen van de mogelijke aanwezigheid van explosieven, voeren we eerst een (historisch) vooronderzoek uit. Door het bestuderen van diverse bronnen wordt een beeld gevormd van hetgeen zich het gebied heeft afgespeeld. Voor de inventarisatie, worden diverse nationale en internationale archieven geraadpleegd. Hierbij worden de onderzoeksresultaten beoordeeld en de aangetroffen indicaties en contra indicaties geanalyseerd.

Analyse

De inventarisatie wijst uit of het inderdaad waarschijnlijk is dat er CE aanwezig zijn. Tijdens de analyse wordt beoordeeld hoe groot de kans is dat deze CE daadwerkelijk worden aangetroffen en om welke CE het gaat. Alle aangetroffen informatie wordt verwerkt tot een CE- bodem belastingskaart. Op een dergelijke kaart staan alle gevechtshandelingen weergegeven die hebben plaatsgevonden in het onderzoeksgebied. Op basis van deze kaart worden de verdachte gebieden vastgesteld en zowel horizontaal als verticaal afgebakend.

Projectgebonden Risico Analyse (PRA)

Armaex voert in samenwerking met externe specialisten een Projectgebonden Risico Analyse (PRA) uit. Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat een projectlocatie verdacht is op het voorkomen van explosieven betekent dit niet automatisch dat deze ook opgespoord moeten worden. De noodzaak van opsporen wordt in kaart gebracht door het uitvoeren van een Projectgebonden Risico Analyse (PRA). In de PRA brengt Armaex samen met externe specialisten de specifieke risico’s in kaart die kunnen optreden bij uitvoering van de geplande, civieltechnische werkzaamheden: vanaf de eerste schop die de grond ingaat tot aan de oplevering. Uit het vooronderzoek en de voorgenomen werkzaamheden, volgen een werk- en een opsporingsmethode die de risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk beperken.

terug